Pracownik B+R Pracownik B+R

prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. zw. PGImię: Andrzej

Nazwisko: Zieliński

Tytuł zawodowy: mgr inż.

Tytuł naukowy: prof. dr hab.

Kariera naukowa: 2000: profesor

Słowa kluczowe: fizykochemia metali i stopów

Dziedzina nauki: 37 - inżynieria materiałowa

Publikacja: 2011 Nanotechnologies in Development of Structural Materials and Biomaterials

2011 Hydrogen-enhanced degradation and oxide effects in zirconium alloys for nuclear applications

2011 Materiały i technologie materiałowe

2011 Porous biomaterial for orthopaedic implants based on titanium alloy

2010 Biocompatibility and bioactivity of bearing loaded metallic implants

2010 Biocompatibility and Bioactivity of Load-Bearing Metallic Implants

2010 Biocompatibility and bioactivity of load-bearing metallic implants

2010 Degradation of metallic implants

2010 Influence of laser melting on surface layer properties of titanium alloy Ti6Al4V

2010 Nowe metody badań korozji i pękania wodorowego materiałów eksploatowanych w umiarkowanych warunkach

2010 Otrzymywanie, własności i eksploatacja nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych

2010 Properties of surface layers of titanium alloy Ti6Al4V after laser melting processes

2010 Rozwój materiałów tytanowych na implanty aloplastyczne = Development of Ti-based materials for alloplastic implants

2009 Modyfikacja struktury i właściwości warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V otrzymywanej metod,a nadtapiania laserowego w warunkach ultraszybkiej krystalizacji

2009 Technologie modyfikacji własności tworzyw metalowych

2008 Chapter 14 : A new concept of highly porous bioactive titanium alloys with hydroxyapatite coatings

2008 Coatings in arthroplasty online

2008 Corrosion of titanium biomaterials, mechanisms, effects and modelisation

2008 Energy dispersive X-ray analysis and micro-raman studies of poly(3,4-ethylenediocythiophene) modified by metal hexacyanoferrates

2008 Hydrogen degradation of structural steels in technical hydrocarbon liquids

2008 New achievements in nanotechnologies: structural materials and biomaterials

2008 Opis patentowy PL ... Sposób laserowego przetapiania powierzchni stopów, zwłaszcza aluminium

2008 Otrzymywanie, własności i eksploatacja nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych

2008 Otrzymywanie, właściwości i eksploatacja nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych = Fabrication, propoerties and exploitation of modern constructional materials

2008 Surface cracking of laser melted Ti-6Al-4V alloy

2007 Corrosion and hydrogen intake for some Cr-Mn steels in liquid hydrocarbons

2007 Environmental degradation of titanium biomaterials: mechanisms, effects, testing and evaluation

2007 Hydrogen permeation through welded joints of S690QL steels at cathodic polarisation in sea water in the presence of SRB

2007 Influence of Laser Treatment on Microstructure of Surface Layer of the Ti-6Al-4V Alloy

2007 Modyfikacja struktury i właściwości warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V techniką nadtapiania laserowego w warunkach ultraszybkiej krystalizacji. Sprawozdanie merytoryczne z projektu badawczego własnego nr T 08C 049 29

2007 New laser-enhanced surface treatment of Ti bioalloy

2007 Otrzymywanie, właściwości i eksploatacja nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych = Fabrication, properties and exploitation of modern constructional materials

2007 The use of nitriding as a prevention method against hydrogen degradation of high-strength steels

2006 Badania związków mikrostruktury i właściwości materiałów konstrukcyjnych

2006 Creation and characteristics of the (Mn-N-O) surface layers on aluminium alloy

2006 Effect of plasma nitrided layers on low-alloy steel on its hydrogen degradation

2006 Estimation of the expected effects of different surface modifications on mechanical, chemical and biological behaviour of endoprostheses

2006 Evaluation of susceptibility of high-strength steels to hydrogen delayed cracking

2006 Hydrogen charging of plasma nitrided steel in acid solution

2006 Hydrogen induced degradation of structural steel exposed to the technical liquid hydrocarbons

2006 Hydrogen induced degradation of structural steel exposed to the technical liquid hydrocarbons

2006 Materiały na zbiorniki i instalacje wodoru do potrzeb transportu = Materials for hydrogen tanks and installations for application in transport

2006 Mechanism of hydrogen enhanced-cracking of high-strength steel welded joints

2006 Nowe konstrukcje przekładkowe metal-pianka poliuretanowa = New sandwich plate systems metal - PU foam

2006 Przyczyny pękania wspomaganego przez wodór rozdzielaczy paliwa w silnikach okrętowych

2006 Rozwój technologii nanokrystalizacji warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych = Development of nanocrystallization technologies of the surface layer of structural materials

2006 Surface structure and propoerties of Ti6Al4V alloy laser melted at cryogenic conditions

2006 Susceptibility of Cr-Ni-Mn steel to the hydrogen degradation in boiler fuel = Podatnośc stali Cr-Mn-Ni na niszczenie wodorowe w paliwie kotłowym

2006 The phase composition of the surface layer of laser melted Ti-6Al-4V bioalloy

2006 The possibility of an use of laser treatment to improve the behaviour of the Ti-6Al-4V alloy

2006 Wpływ nadtapiania laserowego w warunkach kriogenicznych na strukturę warstwy wierzchniej stopu Ti-6Al-4V = Effect of laser melting at cryogenic conditions on structure of the surface layer of the Ti-6Al-4V alloy

2006 Wpływ obecności i struktury warstwy azotowanej oraz stanu naprężeń na niszczenie wodorowe stali = Effect of presence and structure of nitrided layer, and stress state on hydrogen degradation of steels

2005 Badania związków mikrostruktury i właściwości materiałów konstrukcyjnych : Sprawozdanie z wykonania pracy badawczej w ramach DS **2005, 101 s. 55 fot. 49 rys. 34 tabl. bibliogr. 42 poz. maszyn.

2005 Characterization of the Co-base layers obtained by laser cladding technique. // Journal of Materials Processing Technology. - Vol. 164-165 (2005), s. 958--963. - ISSN: 0924-0136 AMPT/AMME05, Part 2, Ed. L.A. Dobrzański. Charakterystyka warstw na bazie kobaltu otrzymanych metodą napawania laserowego.

2005 Characterization of the Co-base layers obtained by laser cladding technique. // W: AMME 2005 : Achievements in Mechanical & Materials Engineering : 13th international scientific conference : proceedings : Gliwice - Wisła, Poland, May 16-19, 2005 / ed. Leszek A. Dobrzański ; org. Committee of the International Scientific Conferences ; Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology. - Gliwice : Siles. Univ. Technol., 2005. - S. 723-726 : 4 rys. - Bibliogr. 7 poz. - ISBN 83-89728-11-7 Charakterystyka warstw na bazie kobaltu otrzymywanych metodą napawania laserowego. Gliwice - Wisła, Poland, May 16-19, 2005

2005 Effect of laser remelting on properties of the Al-Si alloy. // W: Research - Education - Technology : international symposium : Gdańsk, 20th-22nd May 2005 / ed. J. Wojciechowski. – Gdańsk : Gdań. Univ. Technol. Fac. Mech. Eng., 2005. - S. 265-270 : 4 rys., 4 tabl. - Bibliogr. 14 poz. - ISBN 83-88579-16-9 Wpływ nadtapiania laserowego na właściwości stopu Al-Si. Gdańsk, 20th-22nd May 2005

2005 Influence of heat transformations on microstructure and properties of some wrought aluminium alloys. // W: Developments in mechanical engineering / eds. A. Barylski, J. Cieśliński. - Gdańsk : Gdań. Univ. Technol., 2005. S. 131-140 : 13 rys., 3 tabl. - Bibliogr. 18 poz. - ISBN 83-7348-113-3 Wpływ przemian cieplnych na mikrostrukturę i własności wybranych stopów aluminium do obróbki plastycznej.

2005 Modyfikacja powierzchni stopu Ti16Al4V przez nadtapianie laserowe w niskich temperaturach = Surface modification of the Ti6A14V alloy by laser melting in low temperature // Materiały i Technologie. - 2005, nr 3=3, s. 64--67 : 1 rys. - Bibliogr. 12 poz. - ISSN 1731-223X

2005 Niszczenie wodorowe stali 34CRNIAL7-10 azotowanej jarzeniowo // Inżynieria Materiałowa. - R. 26, nr 5 (2005). - S. 467-469 : 3 rys., 5 tabl. - Bibliogr. 5 poz. - Obróbka Powierzchniowa = Surface Treatment : Częstochowa-Kule, 20÷23 września 2005 / eds. L. Jezierski, Z. Nitkiewicz, J. Jasiński ; Politechnika Częstochowska ; Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; Instytut Inżynierii Materiałowej. - ISSN 0208-6247 Częstochowa-Kule, 20÷23 września 2005

2005 Przemiany strukturalne warstwy wierzchniej stopu Al-Si za pomocą nadtapiania laserowego w niskiej temperaturze // Inżynieria Materiałowa. - R. 26, nr 5 (2005). - S. 291-302 : 7 rys., 2 tabl. - Bibliogr. 8 poz. - Obróbka Powierzchniowa = Surface Treatment : Częstochowa-Kule, 20÷23 września 2005 / eds. L. Jezierski, Z. Nitkiewicz, J. Jasiński ; Politechnika Częstochowska ; Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; Instytut Inżynierii Materiałowej. - ISSN 0208-6247 Częstochowa-Kule, 20÷23 września 2005

2005 Relation between steel microstructure and its properties in inert and aggressive environments // Advances in Materials Science. - Vol. 5, iss. 3=8 (2005), s. 32--39 : 3 rys., 4 tabl. - Bibliogr. 7 poz. - ISSN 1730-2439 Zależność między mikrostrukturą stali i jej własnościami w obojętnych i agresywnych środowiskach.

2005 Skład warstwy pasywnej wytworzonej na stali odpornej na korozję w chlorowanej, bałtyckiej wodzie morskiej. // Ochrona przed Korozją. - R. 48, nr 2 (2005), s. 37--40 : 7 rys., 1 tabl. - Bibliogr. 6 poz. - ISSN 0473-7733

2005 Static and dynamic properties of light PU foam for building the shallow river barges // W: INMAT 2005 : International Conference on Innovative Materials and Technologies for Surface Transport : 7-8 November 2005, Gdańsk, Poland / org. Ship Design and Research Centre S.A. Gdańsk ; Competence Centre for Marine Technology Applied Research CEMTAR. - Gdańsk : Wydaw. AKWILON, 2005. - S. 71-80 : 4 rys., 3 tabl. - Bibliogr. 7 poz. - ISBN 83-915065-5-X Statyczne i dynamiczne własności lekkiej pianki poliuretanowej stosowanej w budowie barek na wody płytkie. Gdańsk, 7-8 November 2005

2005 Strength deterioration of 26H2MF and 34HNM steels used in ship engines: hydrogen factor // Materials Science. - Vol. 40, nr 6 (2004), s. 822--830 : 5 rys., 1 tabl. - Bibliogr. 21 poz. - ISSN 1068-820X Zmiany wytrzymałości stali 26H2MF i 34HNM stosowanych w budowie silników okrętowych: wpływ wodoru.

2005 Struktura i degradacja warstw stellitowych w atmosferze gazów spalinowych // Inżynieria Materiałowa. - R. 26, nr 5 (2005). - S. 349-352 : 8 rys. - Bibliogr. 3 poz. - Obróbka Powierzchniowa = Surface Treatment : Częstochowa-Kule, 20÷23 września 2005 / eds. L. Jezierski, Z. Nitkiewicz, J. Jasiński ; Politechnika Częstochowska ; Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; Instytut Inżynierii Materiałowej. - ISSN 0208-6247 Częstochowa-Kule, 20÷23 września 2005

2005 Wpływ azotowania jarzeniowego na niszczenie wodorowe stali przy stałym obciążeniu = Influence of plasma nitriding on steelhydrogen degradation under constant load // Mater. i Technol. - 2005, nr 3=3, s. 12--16 : 1 rys., 3 tabl. - Bibliogr. 6 poz. - ISSN 1731-223X

2005 Wpływ środowiska na absorpcję wodoru przez stale 26H2MF i 34HNM // Materiały i Technologie. - 2005, nr 3=3, s. 272--278 : 5 rys. 7 tab. - Bibliogr. 2 poz. - ISSN 1731-223X

2005 Wpływ środowiska na plastyczność stali 26H2MF i 34HNM w próbach zmęczeniowej i przy stałym obciążeniu // Materiały i Technologie. - 2005, nr 3=3, s. 279--285 : 4 rys. 5 tab. - Bibliogr. 9 poz. - ISSN 1731-223X

2005 Wpływ środowiska na plastyczność stali 26H2MF i 34HNM w próbie stałego odkształcania z małą prędkością // Materiały i Technologie. - 2005, nr 3=3, s. 286--290 - ISSN 1731-223X

2004 Badania własności warstwy azotowanej jarzeniowo na stali 34CrAlNi7-10. Evaluation of plasma nitrided layer properties on 34CrAlNi7-10 steel. W: CD-ROM ITEM 2004. IV Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria i Technologie Materiałowe 2004. Gdańsk – Bychowo, 19.05-21.05.2004. Red. nauk. M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Kated. Inż. Mater PG 2004 ref. ITEM04-05 s. 1-4 , 1 fot 1 rys. 3 tabl. bibliogr. 6 poz. Gdańsk-Bychowo, 19.05-21.05.2004

2004 Badania wpływu warstwy azotowanej jarzeniowo na podatność stali na niszczenie wodorowe. Mater.i Technol.**2004 vol. 2 nr 1 s. 23-26, 1 rys. 3 tabl. bibliogr. 5 poz.

2004 Badania związków mikrostruktury i właściwości materiałów konstrukcyjnych. **2004, 76 s. 44 fot. 13 rys. 24 tabl. bibliogr 38 poz. maszyn. Działalność statutowa, umowa nr 014667.

2004 Effect of chemical composition on corrosion and wear behaviour of the composite Ni-Fe-Al2O3 coatings. J. Mater. Process. Technol.**2004 vol. 157-158 s. 434-441, 10 rys. 5 tabl. bibliogr. 4 poz. Achievements in Mechanical and Materials Engineering Conference. Wpływ składu chemicznego na korozję i zużycie ścierne powłok kompozytowych Ni-Fe-Al2O3.

2004 Hydrogen degradation of 26H2MF and 34HNM steels used in ship engines. Physicochem. Mech. Mater.**2004 vol. 40 nr 6 s. 95-100, 5 rys. 2 tabl. bibliogr 21 poz. Niszczenie wodorowe stali 26H2MF i 34HNM stosowanych na silniki okrętowe.

2004 Hydrogen degradation of the 26H2MF alloy steel in H2SO4 and hydrocarbon environments. Inż. Mater.**2004 R. 25 nr 3(140) s. 37-39 XVII Physical Metallurgy and Materials Science Conference ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGIES. AMT 2004. Lodz, Poland, 20th-24th June 2004. Degradacja wodorowa stali stopowej 26H2MF w kwasie siarkowym i węglowodorach. Lodz, Poland, 20th-24 June, 2004.

2004 Influence of retrogression and reaging on microstructure, mechanical properties and susceptibility to stress corrosion cracking of an Al-Zn-Mg alloy. Mater a. Corros.**2004 vol. 55 nr 2 s. 77-87, 40 rys. 1 tabl. bibliogr. 15 poz. Wpływ nawrotu i powtórnego starzenia na mikrostrukturę, własności mechaniczne i podatność na korozję naprężeniową.

2004 Laser assisted forming of the surface layer of Al-Si alloy at cryogenic conditions. Inż. Mater.**2004 R. 25 nr 3(140) s. 656-658, 6 rys. 1 tabl. bibliogr. 15 poz. XVII Physical Metallurgy and Materials Science Conference ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGIES. AMT 2004. Lodz, Poland, 20th-24th June 2004. Laserowe kształtowanie warstwy wierzchniej stopu Al-Si w warunkach kriogenicznych. Lodz, Poland, 20th-24th June 2004

2004 Mechanizm korozji stopu Al-Si nadtapianego laserowo w niskiej temperaturze. Mater. i Technol.**2004 nr 2(2) s. 257-261, 2 rys. 3 tabl. bibliogr. 9 poz.

2004 Mechanizm nanokrystalizacji warstwy wierzchniej stopu Al-Si nadtapianego laserem w niskiej temperaturze. Mater. i Technol.**2004 nr 2(2) s. 151-154, 2 rys. 1 tabl. bibliogr. 4 poz.

2004 Mechanizm zużycia ściernego stopu Al-Si nadtapianego laserowo w niskiej temperaturze. Mater. i Technol.**2004 vol. 2 s. 136-140. 3 rys. 3 tabl. bibliogr. 8 poz.

2004 Nadtapianie laserowe silnie schłodzonych stopów Al-Si jako metoda podwyższania odporności korozyjnej. Ochr. przed Koroz.**2004 R. 47 nr 11s/A s. 72-75, 3 rys. 3 tabl. bibliogr. 9 poz. X Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej. Szczyrk, 24-26.11.2004. Szczyrk, 24-26.11.2004

2004 Niskotemperaturowe przetapianie laserem biostopów tytanu. Mater. i Technol.**2004 nr 2(2) s. 248-250

2004 Nowoczesne biostopy tytanu i kierunki ich rozwoju. Mater. i Technol.**2004 nr 2(2) s. 242-247 bibliogr 43 poz.

2004 Ocena możliwości degradacji stali stopowych 26H2MF i 34HNM w mieszaninach ciekłych węglowodorów. The estimate of possibility of degradation the 26H2MF and 34HNM alloy steels in hydrocarbons. W: CD-ROM ITEM 2004. IV Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria i Technologie Materiałowe 2004. Gdańsk – Bychowo, 19.05-21.05.2004. Red. nauk. M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Kated. Inż. Mater PG 2004 ref. ITEM04-47 s. 1-3 , 4 rys. 3 tabl. bibliogr. 3 poz Gdańsk-Bychowo, 19.05-21.05.2004

2004 Ocena możliwości podwyższenia odporności na niszczenie wodorowe stali 34CrAlNi7-10 przez azotowanie jarzeniowe. Evaluation of possible resistance increase of 34CrAlNi7-10 steel to hydrogen degradation by plasma nitriding. W: CD-ROM ITEM 2004. IV Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria i Technologie Materiałowe 2004. Gdańsk – Bychowo, 19.05-21.05.2004. Red. nauk. M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Kated. Inż. Mater PG 2004 ref. ITEM04-06 s. 1-3 bibliogr. 8 poz. Gdańsk-Bychowo, 19.05-21.05.2004

2004 Ocena własności mechanicznych lekkich pian poliuretanowych w świetle ich zastosowania do budowy barek rzecznych w niskim zanurzeniu. Część I: Badania statyczne. Mater. i Technol.**2004 nr 2(2) s. 223-232, 1 fot. 11 rys. 10 tabl. bibliogr. 7 poz.

2004 Ocena własności mechanicznych lekkich pian poliuretanowych w świetle ich zastosowania do budowy barek rzecznych w niskim zanurzeniu. Część II: Badania. Mater. i Technol.**2004 nr 2(2) s. 233-241, 2 fot. 7 rys. 2 tabl. bibliogr. 3 poz.

2004 Podatność złączy spawanych stopów aluminium na korozję warstwową. Mater. i Technol.**2004 nr 2(2) s. 145-150, 3 rys. 2 tabl. bibliogr. 8 poz.

2004 Wpływ mikrostruktury na podatność stali 26H2MF i 34HNM na niszczenie wodorowe. Mater. i Technol.**2004 nr 2(2) s. 251-256, 4 rys. 3 tabl. bibliogr. 10 poz.

2004 Współczesne biomateriały. Modern biomaterials. W: CD-ROM ITEM 2004. IV Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria i Technologie Materiałowe 2004. Gdańsk – Bychowo, 19.05-21.05.2004. Red. nauk. M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Kated. Inż. Mater PG 2004 ref. ITEM04-49 s. 1-2 bibliogr. 25 poz. Gdańsk-Bychowo, 19.05-21.05.2004

2004 Wytwarzanie nanoproszków metodami sonochemii. Production of nanopowders by sonochemistry. W: CD-ROM ITEM 2004. IV Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria i Technologie Materiałowe 2004. Gdańsk – Bychowo, 19.05-21.05.2004. Red. nauk. M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Kated. Inż. Mater PG 2004 ref. ITEM04-48 s. 1-2 , bibliogr. 1 poz. Gdańsk-Bychowo, 19.05-21.05.2004

2004 Wytwarzanie oraz własności struktur nanokrystalicznych i amorficznych w warstwach wierzchnich stopów aluminium. Hutnik**2004 vol. 71 nr 7-8 s. 303-305, 3 tabl. bibliogr. 10 poz. Konferencja Problemy Metaloznawstwa we Współczesnej Technice. Politechnika Świętokrzyska, Kielce, wrzesień 2004. Kielce, wrzesień 2004

2004 Zmęczeniowo-korozyjne zniszczenie narzędzia w warunkach błędu konstrukcyjnego. Corrosion-fatigue tool failure under the design error condition. W: CD-ROM ITEM 2004. IV Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria i Technologie Materiałowe 2004. Gdańsk – Bychowo, 19.05-21.05.2004. Red. nauk. M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Kated. Inż. Mater PG 2004 ref. ITEM04-35 s. 1-2 , 2 rys. bibliogr. 5 poz. Gdańsk-Bychowo, 19.05-21.05.2004

2003 Analiza stanu badań nanomateriałów i nanotechnologii w Polsce. Mater. i Technol.**2003 nr 1(1) s. 256-259, bibliogr. 2 poz.

2003 Assessment of a risk of stress corrosion cracking of some alloy steels in boiler fuel. W: CD-ROM EDEM 2003. International Conference on Environmen- tal Degradation of Engineering Materials. Bordeaux, France, 29 June - 2 Ju- ly 2003. Bordeaux: Univ. Bordeaux**2003 s. 1-8 , 7 rys. 2 tabl. bibliogr. 6 poz.+wydr. abstr. PSCC2 ISBN 1-904350-07-0. Oszacowanie ryzyka korozji naprężeniowej stali stopowych w paliwie kotłowym

2003 Badania i modelowanie degradacji materiałów pod wpływem oddziaływania czyn- ników mechanicznych i korozyjnych. Probl. Ekspl.**2003 nr 4(51) s. 29-36, 4 rys. bibliogr. 8 poz.

2003 Badania związków mikrostruktury i właściwości materiałów konstrukcyjnych.** 2003, 125 s. 121 rys. 19 tab. bibliogr. 56 poz. + 1 zał. maszyn. Działalność statutowa, umowa nr 014667.

2003 Corrosion characteristics of the AL-Si alloy after laser treatment at cryo- genic conditions. W: Proceedings. MSCHS 2003. Michal Smialowski Internatio- nal Symposium on Corrosion and HydrogenDegradation. Advances in Corrosion Science and Application. Zakopane, Poland, 9-13 September 2003. Ed. T. Za- kroczymski. Warsaw: Inst. Phys. Chem. Pol. Acad. Sci.**2003 s. 193-198, 7 rys. bibliogr. 15 poz. Właściwości korozyjne stopu Al-Si po obróbce laserowej w warunkach krioge- nicznych.

2003 Effect of heat transformations on environmental degradation of some Al al- loys in seawater. W: CD-ROM EDEM 2003. International Conference on Envi- ronmental Degradation of Engineering Materials. Bordeaux, France, 29 June - 2 July 2003. Bordeaux: Univ. Bordeaux**2003 s. 1-8 , 10 rys. bibliogr. 14 poz.+wydr. abstr. KN3-2-3 ISBN 1-904350-07-0. Wpływ przemian cieplnych na niszczenie środowiskowe stopów aluminium w wo- dzie morskiej.

2003 Electrochemical noise analysis of uniform corrosion in water supply system. W: CD-ROM Proceedings. XVIII IMEKO World Congress. Metrology in the 3rd Millenium. Dubrovnik, Croatia, 22-27 June 2003. Ed. D. Ilic, M. Borsic, J. Butorac. Zagreb: Croatian Metrology Soc.**2003 s. 659-662, 6 rys. bibliogr. 10 poz. Analiza szumów elektrochemicznych przy występowaniu korozji jednorodnej w systemie wodociągowym.

2003 Hydrogen degradation of high-strength low-alloyed steels. J. Mater. Pro- cess. Technol.**2003 vol. 133 s. 230-235, 7 rys. 1 tab. bibliogr. 8 poz. Niszczenie wodorowe stali niskostopowych o wysokiej wytrzymałości.

2003 Influence of cavitation intensity on erosion and microstructure of the X6CrNiTi18-10. W: CD-ROM EDEM 2003. International Conference on Environ- mental Degradation of Engineering Materials. Bordeaux, France, 29 June - 2 July 2003. Bordeaux: Univ. Bordeaux**2003 s. 1-8 , 15 rys. 1 tabl. bi- bliogr. 13 poz.+wydr. abstr. PC7 ISBN 1-904350-07-0. Wpływ intensywności kawitacji na erozję i mikrostrukturę stali nierdzewnej X6CrNiTi18-10 wodzie słodkiej.

2003 Korozja naprężeniowa stali 26H2MF w paliwie kotłówym. Mater. i Technol.** 2003 vol. 1 nr 1 s. 235-238, 2 tabl. 2 rys. bibliogr. 2 poz.

2003 Korozja naprężeniowa stali 34HNM w paliwie kotłówym. Mater. i Technol.** 2003 vol. 1 nr 1 s. 239-242, 2 tabl. 2 rys. bibliogr 2 poz.

2003 Methods for the characterizing hydrogen degradation of materials. Adv. Ma- ter. Sci.**2003 vol. 3 nr 1(3) s. 61-66, 2 tabl. bibliogr. 22 poz. Metody charakteryzowania degradacji wodorowej materiałów.

2003 Microstructural aspects of hydrogen degradation of the 26H2MF and 34HNM constructional alloy steels. W: Proceedings. MSCHS 2003. Michal Smialowski International Symposium on Corrosion and Hydrogen Degradation. Advances in Corrosion Science and Application. Zakopane, Poland, 9-13 September 2003. Ed. T. Zakroczymski. Warsaw: Inst. Phys. Chem. Pol. Acad. Sci.**2003 s. 72- -77 Mikrostrukturalne aspekty degradacji wywołanej przez wodór w stalach kon- strukcyjnych stopowych 26H2MF i 34HNM.

2003 Nanomateriały w tematyce VI Programu Ramowego Unii Europejskiej: analiza trendów. Mater. i Technol.**2003 nr 1(1) s. 252-255,1 rys. bibliogr. 3 poz.

2003 Nowe rozwiązania materiałowe w konstrukcji barek na wody płytkie. Mater. i Technol.**2003 nr 1(1) s. 249-251.

2003 Stress corrosion cracking of the 26H2MF and 34HNM constructional allay steels of different heat treatment in hydrocarbons. W: Proceedings. MSCHS 2003. Michal Smialowski International Symposium on Corrosion and Hydrogen Degradation. Advances in Corrosion Science and Application. Zakopane, Po- land, 9-13 September 2003. Ed. T. Zakroczymski. Warsaw: Inst. Phys. Chem. Pol. Acad. Sci.**2003 s. 241-246, 8 rys. 4 wykr. 1 tab. bibliogr. 6 poz. Korozja naprężeniowa stali konstrukcyjnych 26H2MF i 34 HNM poddanych różnej obróbce cieplnej w węglowodorach.

2002 Badania związków mikrostruktury i właściwości materiałów konstrukcyjnych. **2002, 92 s. 9 fot. 80 bibliogr. 36 poz. maszyn. Działalność statutowa, umowa nr 014667.

2002 Badanie zależności między intensywnością kawitacji a uszkodzeniami erozyj- nymi miedzi M1E. W: Materiały III Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2002. Gdańsk - Wieżyca, 27.05-29.05.2002. Red. M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Kated. Inż. Mater. P. Gdań.**2002 s. 43-44, 3 rys. 1 tab. bibliogr. 4 poz.

2002 Hydrogen-enhanced stress corrosion cracking in low alloy steels in seawa- ter. Adv. Mater. Sci.**2002 vol. 2 nr 1(2) s. 76-86, 11 rys. 3 tab. bib- liogr. 19 poz. Wodorowe naprężeniowe pękanie korozyjne stali niskostopowych.

2002 Influence of retrogression and reaging (RRA) heat treatment on microstruc- ture, mechanical and chemical behaviour of an Al-Zn-Mg alloy. Adv. Mater. Sci.**2002 vol. 2 nr 1(2) s. 33-69, 53 fot. 4 rys. bibliogr. 15 poz. Wpływ nawrotu i powtórnego starzenia na mikrostrukturę oraz zachowanie się mechaniczne i chemiczne stopu Al-Zn-Mg.

2002 Korozja i wnikanie wodoru do stali 26H2MF. Ochr. przed Koroz.** 2002 R. 45 Wyd. Spec., s. 479-482, 4 rys. bibliogr. 5 poz. Materiały konferencyjne. VII Ogólnopolska Konferencja KOROZJA 2002 Proble- my nowego tysiąclecia . Kraków, 17-21 czerwca 2002.

2002 Korozja naprężeniowa stopów aluminium i ich złączy spawanych. Ochr. przed Koroz.**2002 R. 45 Wyd. Spec. s. 495-498, 4 rys. bibliogr. 8 poz. Materiały konferencyjne. VII Ogólnopolska Konferencja KOROZJA 2002 Proble- my nowego tysiąclecia . Kraków, 17-21 czerwca 2002.

2002 Korozja stali stopowej w kwasie siarkowym i paliwie kotłowym. W: Materia- ły III Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2002. Gdańsk - Wieżyca, 27.05-29.05. 2002. Red. M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Ka- ted. Inż. Mater. P. Gdań.**2002 s. 81-82, 3 rys. bibliogr. 3 poz.

2002 Naprężeniowe pękanie korozyjne złączy spawanych nowego stopu Al-Mg ALUSTAR. Rudy i Metale Nieżelazne**2002 R. 47 nr 9 s. 438-439, 5 rys. 1 tabl. bib- liogr. 8 poz.

2002 Obróbka powierzchniowa nierdzewnej stali austenitycznej. Inż. Mater.**2002 R. 23 nr 5 s. 263-266, 14 rys. 3 tab. bibliogr. 12 poz.

2002 Stress corrosion cracking and corrosion fatigue of welded joints of some Al alloys. W: Proceedings of the 14th Biennial Conference on Fracture- ECF 14. Fracture Mechanics Beyond 2000. Cracow, Poland, 8-13 September 2002. Ed. A. Neimitz, I.V. Rokach, D. Kocańda, K. Gołoś. Cracow: EMAS Publ.**2002 vol. 3 s. 633-639, 1 fot. 6 rys. 1 tab. bibliogr. 3 poz. Naprężeniowe pekanie korozyjne złączy spawanych stopów aluminium.

2002 Wpływ nagniatania na podatność do naprężeniowego pękania korozyjnego stali austenityczno-ferrytycznej. Ochr. przed Koroz.**2002 R. 45 Wyd. Spec. s. 485-489, 12 rys. 3 tabl. bibliogr. 5 poz. Materiały konferencyjne. VII Ogólnopolska Konferencja KOROZJA 2002 Proble- my nowego tysiąclecia . Kraków, 17-21 czerwca 2002.

2002 Zmiany właściwości i mikrostruktury stopu Al-Zn-Mg po retrogresji i powtór- nym starzeniu. W: Materiały III Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2002. Gdańsk -Wieżyca, 27.05-29.05. 2002. Red. M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Kated. Inż. Mater. P. Gdań.**2002 s. 85-86, 2 rys. 1 tab. bibliogr. 2 poz.

2001 Badanie związków mikrostruktury i właściwości materiałów konstrukcyjnych.** 2001, 179 s. 89 fot. 64 rys. 18 tabl bibliogr. 111 poz. maszyn. Działalność statutowa, umowa nr 014667.

2001 Budowa elastycznego systemu produkcyjnego. Etap II Podsystem sterowania i kontroli. Etap III System nadzoru wytwarzania.**2001, 101 s. 37 rys formatu A4, 3 tab. bibliogr. 9 poz. maszyn. Działalność statutowa, umowa nr 014667 28.

2001 Cavitation erosion of the Armco iron (E04). Inż. Mater.**2001 R. 22 nr 4 s. 486-489, 7 fot. 1 rys. 2 tab. 5 wykr. bibliogr. 15 poz. XVIth Physical Metallurgy and Materials Science Conference on ADVANCED MA- TERIALS & TECHNOLOGIES. AMT´2001. Gdańsk - Jurata, Poland, 16-20 September 2001. Erozja kawitacyjna żelaza Armco (E04).

2001 Characteristics of the incubation period of the cavitation erosion of alu- minium-magnesium alloy PA2. Advances in Materials Science**2001 vol. 1 nr 1 s. 62-73, 16 rys. 1 tabl. bibliogr. 23 poz.

2001 Effect of Al alloys microstructure on hydrogen permeation. Inż. Mater.** 2001 R. 22 nr 4 s. 568-571, 1 rys. 2 tab. 6 wykr. bibliogr. 9 poz. XVIth Physical Metallurgy and Materials Science Conference on ADVANCED MA- TERIALS & TECHNOLOGIES. AMT´2001. Gdańsk - Jurata, Poland, 16-20 September 2001. Wpływ mikrostruktury stopów Al na przenikanie wodoru.

2001 Effect of microorganisms on the hydrogen permeation through cathodically protected steels. Inż. Mater.**2001 R. 22 nr 4 s. 281-282, 1 rys. 1 tab. 1 wykr. bliogr. 2 poz. XVIth Physical Metallurgy and Materials Science Conference on ADVANCED MA- TERIALS & TECHNOLOGIES. AMT´2001. Gdańsk - Jurata, Poland, 16-20 September 2001. Wpływ mikroorganizmów na przenikanie wodoru przez stale chronione katodowo.

2001 Effect of the retrogression and reageing heat treatment on mechanical pro- perties, dislocation structure, susceptibility to stress corrosion cracking and fracture mode of the AlZn5Mg1 alloy. Inż. Mater.**2001 R. 22 nr 4 s. 253-254, 1 fot. 1 tab. 3 wykr. bibliogr. 5 poz. XVIth Physical Metallurgy and Materials Science Conference on ADVANCED MA- TERIALS & TECHNOLOGIES. AMT´2001. Gdańsk - Jurata, Poland, 16-20 September 2001. Wpływ obróbki cieplnej złożonej z retrogresji i powtórnego starze- nia na właściwości mechaniczne, strukturę dyslokacyjną, podatność na naprę- żeniowe pękanie korozyjne przelomu stopu AlZn5Mg1.

2001 Erozja kawitacyjna stopu Al-Mg w okresie inkubacyjnym. Cavitation erosion of the aluminium-magnesium alloy in incubation period. W: Materiały II Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2001. Gdańsk - Sobie- szewo 31.05-1.06.2001. Red. M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: P. Gdań.** 2001 s. 133-140, 3 fot. 4 rys. 1 tab. bibliogr. 21 poz.

2001 Hydrogen degradation of some hydride-forming metals and their alloys. W: Progress in hydrogen treatment of materials. Ed. V.A. Goltsov. Donetsk: Co- ral Gables**2001 s. 451-472, 14 rys. 1 tabl. bibliogr. 89 poz. International Association for Hydrogen Energy. Niszczenie wodorowe metali tworzących fazy wodorkowe i ich stopów.

2001 Hydrogen-assisted degradation of some non-ferrous metals and alloys. J. Ma- ter. Process. Technol.**2001 vol. 109 s. 206-214, 15 rys. bibliogr. 120 poz. Niszczenie wodorowe metali nieżelaznych i ich stopów.

2001 Incubation period in cavitation erosion of the aluminium-magnesium alloy PA2. Inż. Mater.**2001 R. 22 nr 4 s. 490-493, 5 fot. 1 rys. 1 tab. 4 wykr. bibliogr. 17 poz. XVIth Physical Metallurgy and Materials Science Conference on ADVANCED MA- TERIALS & TECHNOLOGIES. AMT´2001. Gdańsk - Jurata, Poland, 16-20 September 2001. Okres inkubacji w erozji kawitacyjnej stopu Aluminium-Magnez PA2.

2001 Korozja stali stopowej 26H2MF w roztworach kwasu siarkowego. Corrosion of the 26H2MF alloy steel in sulfuric acid solutions. W: Materiały II Pomor- ska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2001. Gdańsk - Sobieszewo, 31.05-1.06.2001. Red. M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: P. Gdań.**2001 s. 268-273, 6 rys. bibliogr. 6 poz.

2001 Naprężeniowe pękanie korozyjne złączy spawanych stopów aluminiowych. Stress corrosion cracking of welded joints of aluminium alloys. W: Materiały II Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2001. Gdańsk - Sobie- szewo, 31.05-1.06.2001. Red. M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: P. Gdań. **2001 s. 45-50, 5 rys. 1 tab. bibliogr. 8 poz.

2001 Niszczenie środowiskowe - mechanizmy wodorowego narężeniowego pękania koro- zyjnego. Environmental degradation - mechanisms of hydrogen stress corro- sion cracking. W: Materiały II Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2001. Gdańsk - Sobieszewo, 31.05-1.06.2001. Red. M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: P. Gdań.**2001 s. 280-285, 4 rys. bibliogr. 6 poz.

2001 Problematyka eksploatacji materiałów w badaniach krajowych i europejskich. W: Materiały. VII Seminarium Kształtowanie Programów Badań Naukowych i Kształcenie w Inżynierii Materiałowej. Kołobrzeg, 07-09.05.2001. Red. nauk. W. Precht. Koszalin: P. Koszal. Kated. Inż. Mater., Pol. Tow. Materiałozn. **2001 s. 95-110 bibliogr. 9 poz.

2001 Relation between corrosion rate, and hydrogen intake and diffusion in the 26H2MF structural alloy steel. Inż. Mater.**2001 R. 22 nr 4 s. 920-923, 1 fot 3 rys. 4 wykr. XVIth Physical Metallurgy and Materials Science Conference on ADVANCED MA- TERIALS & TECHNOLOGIES. AMT´2001. Gdańsk - Jurata, Poland, 16-20 September 2001. Zależność między szybkością korozji a pochłanianiem wodoru i jego dyfuzją w stali stopowej konstrukcyjnej 26H2MF.

2001 Susceptibility to stress corrosion cracking in 3.5% NaCl of the welded jo- ints of some Al alloys. Inż. Mater.**2001 R. 22 nr 4 s. 255-258, 1 fot. 1 tab. bibliogr. 5 poz. XVIth Physical Metallurgy and Materials Science Conference on ADVANCED MA- TERIALS & TECHNOLOGIES. AMT´2001. Gdańsk - Jurata, Poland, 16-20 September 2001. Podatność na naprężeniowe pękanie korozyjne w 3.5% NaCl złączy spawanych stopów Al.

2001 Wpływ obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne stali stopowych 26 H2MF i 34HNM, określane w próbie powolnego rozciągania. Effect of heat treatment on mechanical properties of the 26H2MF and 34 HNMalloy stels as determined by the slow strain rate test. W: Materiały II Pomorska Konferencja Nau- kowa Inżynieria Materiałowa 2001. Gdańsk - Sobieszewo, 31.05-1.06.2001. Red. M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: P. Gdań.**2001 s. 161-166, 5 rys. 3 tab. bibliogr. 5 poz.

2001 Wpływ retrogresji i powtórnego starzenia na właściwości mechaniczne i poda- tność na naprężeniowe pękanie korozyjne stopu AlZn5Mg1. Zesz. Nauk. ATR By- dgoszcz**2001 nr 233, Mechanika nr 50 s. 65-70, 9 rys. 1 tabl. bibliogr. 2 poz.

2001 Wpływ retrogresji z powtórnym starzeniem na właściwości mechaniczne i poda- tność na naprężeniowe pękanie korozyjne stopu AlZn5Mg1. Effect of the ret- rogression and reaging heat treatment on mechanical properties and suscep- tibility to stress corrosion cracking of the AlZn5Mg alloy. W: Materiały II Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2001. Gdańsk - So- bieszewo, 31.05-1.06.2001. Red. M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: P. Gdań.**2001 s. 40-44, 1 fot. 4 rys. 2 tab. bibliogr. 6 poz.

2000 Badania degradacji materiałów konstrukcyjnych.**2000, 15 s. 1 fot. 2 rys. bibliogr. 9 poz. maszyn. Badania własne, umowa nr 014203/47.

2000 Badania procesów zużycia korozyjnego powłok metalowych NiFe oraz kompozyto- wych NiFe-Al2O3, nałożonych na podłoże żeliwne. Probl. Ekspl.**2000 nr 2 s. 369-377, 2 rys.1 tab. bibliogr. 7 poz. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynieria Powierzchni 2000 w ramach cyklu Konferencje Przeglądowe Projektów Badawczych KBN. Radom - Kazimierz Dolny 2000.

2000 Badania stopu aluminium PA2 poddanego działaniu kawitacji. Zesz. Nauk. P. Świętokrz.**2000 Mechanika nr 72 s. 255-262, 6 rys. 1 tabl. bibliogr. 9 poz. Konferencja Problemy Metaloznawstwa w Technice 21 wieku. Cedzyna k. Kielc, 26-28 czerwca 2000.

2000 Badania związków mikrostruktury i właściwości materiałów konstrukcyjnych.** 2000, 72 s. 22 fot. 31 rys. bibliogr. 39 poz. maszyn. Działalność statutowa, umowa nr 013477/17.

2000 Corrosion behaviour of the composite Ni-Fe-Al2O3 coatings. Joint Proc. WSM Gdynia - Hochsch. Bremerhaven**2000 s. 79-83, 3 fot. 1 tabl. 2 wykr. bib- liogr. 5 poz. Korozja powłok kompozytowych Ni-Fe-Al2O3.

2000 Effect of chemical composition on corrosion and wear behaviour of the com- posite Ni-Fe-Al2O3 coatings. W: Proceedings of the 9th International Scien- tific Conference Achievements in Mechanical & Materials Engineering. AMME´2000. Gliwice-Sopot-Gdańsk, Poland, October 11-14, 2000. Ed. L. A. Do- brzański. Gliwice: Org. Committ. Inst. Eng. Mat. a. Biomat. Silesian Univ. of Technology.**2000 s. 507-510, 4 tab. bibliogr. 4 poz. Wpływ składu chemicznego na korozję i zużycie cierne powłok kompozytowych Ni-Fe-Al2O3.

2000 Effect of retrogression and reageing on mechanical and stress corrosion be- haviour of the AlZn5Mg1 alloy. W: Proceedings of the 9th International Scientific Conference Achievements in Mechanical & Materials Engineering. AMME´2000. Gliwice-Sopot-Gdańsk, Poland, October 11-14, 2000. Ed. L. A. Do- brzański. Gliwice: Org. Committ. Inst. Eng. Mat. a. Biomat. Silesian Univ. of Technology.**2000 s. 91-94, 2 rys. 1 tab. bibliogr. 9 poz. Wpływ retrogresji i powtórnego starzenia na własności i naprężeniowe pęka- nie korozyjne stopu AlZn5Mg1.

2000 Hydrogen contribution to failure of fuel installations in diesel engines. W: Proceedings of the 9th International Scientific Conference Achievements in Mechanical & Materials Engineering. AMME´2000. Gliwice-Sopot-Gdańsk, Po- land, October 11-14, 2000. Ed. L. A. Dobrzański. Gliwice: Org. Committ. Inst. Eng. Mat. a. Biomat. Silesian Univ. of Technology.**2000 s. 379-382, 2 tab. bibliogr. 5 poz. Udział wodoru w zniszczeniu instalacji paliwowych silników okrętowych.

2000 Influence of cavitation intensity on erosion of an Al-Mg alloy. W: Pro- ceedings of the 9th International Scientific Conference Achievements in Mechanical & Materials Engineering. AMME´2000. Gliwice-Sopot-Gdańsk, Po- land Poland, October 11-14, 2000. Ed. L. A. Dobrzański. Gliwice: Org. Com- mitt. Inst. Eng. Mat. a. Biomat. Silesian Univ. of Technology.**2000 s. 329-333, 7 rys. 1 tab. bibliogr. 7 poz. Wpływ intensywności kawitacji na erozję stopu Al-Mg.

2000 Kompozyty o osnowie metalowej zbrojone włóknem ciągłym- własności i perspe- ktywy rozwoju. Metal matrix composites reinforced with continuous fibres- properties and development. W: Materiały I Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2000. Gdańsk - Sobieszewo, 25-26 maja 2000. Red. M. Głowacka, H. Smoleńska, W. Serbiński. Gdańsk: P. Gdań. Wydz. Mech.** 2000 s. 203-208, 3 rys. 1 tabl. bibliogr. 6 poz.

2000 Materiałowe aspekty pękania korozyjnego i wodorowego. Zesz. Nauk. P. Świę- tokrz.**2000 Mechanika nr 72 s. 125-130, 2 rys. bibliogr. 4 poz. Konferencja Problemy Metaloznawstwa w Technice 21 wieku. Cedzyna k. Kielc, 26-28 czerwca 2000.

2000 Ocena niebezpieczeństwa kruchości wodorowej stali stopowych stosowanych na instalacje paliwowe silników okrętowych. Assesment of possibility of hyd- rogen embrittlement of the alloy steels used for fuel installations of die- sel engines. W: Materiały I Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Mate- riałowa 2000. Gdańsk- Sobieszewo, 25-26 maja2000. Red. M. Głowacka, H. Smo- leńska, W. Serbiński. Gdańsk: P. Gdań. Wydz. Mech.**2000 s. 57-62, 1 fot. 4 tab. bibliogr. 7 poz.

2000 Ocena podatności stali ferrytyczno-austenitycznych oraz ich złączy spawa- nych na naprężeniowe pękanie korozyjne i kruchość wodorową. Estimation of susceptibility of ferritic-austenitic steels and their weldments to stress corrosion cracking and hydrogen embrittlement. W: Materiały I Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2000. Gdańsk - Sobieszewo, 25- 26 maja 2000. Red. M. Głowacka, H. Smoleńska, W. Serbiński. Gdańsk: P. Gdań. Wydz. Mech.**2000 s. 147-152, 1 rys. 1 tabl. bibliogr. 10 poz.

2000 Praca zbiorowa International Conference on Environmental Degradation of Engineering Materials - EDEM´99. 19-23 September 1999, Gdańsk - Jurata, Po- land. Ed. A. Zieliński, D. Desjardins, J. Łabanowski, J. Ćwiek. Gdańsk: Tech. Univ. Gdań.**1999 vol. 1-2, 427+429 s. rys. tab. bibliogr. w rozdz. Międzynarodowa Konferencja Niszczenie Materiałów pod Wpływem Środowiska.

2000 Stress corrosion and post-exposure degradation of welded aluminium alloys. W: Proceedings of the 9th International Scientific Conference Achievements in Mechanical & Materials Engineering. AMME´2000. Gliwice-Sopot-Gdańsk, Po- land, October 11-14, 2000. Ed. L. A. Dobrzański. Gliwice: Org. Committ. Inst. Eng. Mat. a. Biomat. Silesian Univ. of Technology.**2000 s. 111-114, 5 tab. bibliogr. 5 poz. Korozja naprężeniowa i niszczenie po eksplozji spawanych stopów aluminium.

2000 Wpływ stężenia żelaza oraz liczby i wielkości cząstek Al203 w powłokach kompozytowych na gęstość prądu korozyjnego. Influence of iron concentration and number and size of Al2O3 particles in composite coating on the corro- sion current density. W: Materiały I Pomorska Konferencja Naukowa Inży- nieria Materiałowa 2000. Gdańsk - Sobieszewo, 25-26 maja 2000. Red. M. Gło- wacka, H. Smoleńska, W. Serbiński. Gdańsk: P. Gdań. Wydz. Mech.**2000 s. 228-233, 4 rys. 1 tab. bibliogr. 5 poz.

2000 Wpływ natężenia impulsów kawitacyjnych na krzywe erozji stopu PA2. Influen- ce of intensity of the cavitation pulses on erosion curves of the PA2 alloy W: Materiały I Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2000. Gdańsk - Sobieszewo, 25-26 maja 2000. Red. M. Głowacka, H. Smoleńska, W. Serbiński. Gdańsk: P. Gdań. Wydz. Mech.**2000 s. 132-137, 9 rys. bibliogr. 2 poz.

2000 Wpływ przemian cieplnych na własności konstrukcyjne stopów aluminium. In- fluence of the heat transformations on properties of constructional alumi- nium alloys. W: Materiały I Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Ma- teriałowa 2000. Gdańsk-Sobieszewo, 25-26 maja 2000. Red. M. Głowacka, H. Smoleńska, W. Serbiński. Gdańsk: P. Gdań. Wydz. Mech.**2000 s.17-22, 5 tab. bibliogr.8 poz.

2000 Wpływ wtrąceń dyspersyjnych na odporność korozyjną elektroosadzanych powłok kompozytowych NiFe-Al2O3. Inż. Mater.**2000 R. 21 nr 6(119) s. 442-444, 2 rys. 1 tab. bibliogr. 7 poz. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowe technologie w inżynierii powierz- chni . Łódź - Spała, 12-14 października 2000.

2000 Zmęczenie korozyjne i wodorowe stali. Corrosion- and hydrogen-enhanced fa- tigue of steels. W: Materiały I Pomorska KonferencjaNaukowa Inżynieria Materiałowa 2000. Gdańsk - Sobieszewo, 25-26 maja 2000. Red. M. Głowacka, H. Smoleńska, W. Serbiński. Gdańsk: P. Gdań. Wydz. Mech.**2000 s. 178-183, 1 rys. bibliogr. 11 poz.

2000 Zużycie cierne galwanicznych powłok kompozytowych Ni-Al2O3 oraz Ni-Fe-Al2O3 W: Materiały 12 Międzynarodowa Specjalna Szkoła Letnia Kołobrzeg´2000. 12th International Special Summer School Kołobrzeg´2000 Modern Plasma Sur- face Technology, 08-12.05.2000. Red. nauk. W. Precht. Koszalin: P. Koszal. **2000 s. 379-392, 12 rys. 1 tab.

1999 Anelastic relaxation studies on hydrogen-dislocation interaction in nickel. Arch. nauki o materiałach**1999 t. 20 nr 2 s. 81-94, 7 rys. bibliogr. 21 poz. Badania oddziaływania wodoru z dyslokacjami w niklu metodą relaksacji nies- prężystych.

1999 Badania wpływu zawartości żelaza oraz korundu na odporność korozyjną powłok kompozytowych NiFe-Al2O3. Inżynieria Materiałowa**1999 R. 20 nr 5 s. 484- 486, 3 rys. 1 tab. bibliogr. 6 poz.

1999 Badania związków mikrostruktury i właściwości materiałów konstrukcyjnych.** 1999, 53 s. 7 fot. 20 rys. 10 tab. bibliogr. 34 poz. maszyn. Działalność statutowa, umowa nr 01347717.

1999 Degradation of welded joints of high-strength low-alloy steel (grade 17HMBV A) in sea water under cathodic polarisation. W: Proc. International Con- ference on Environmental Degradation of Engineering Materials - EDEM´99. 19-23 September 1999, Gdańsk - Jurata, Poland. Ed. A. Zieliński, D. Des- jardins, J. Łabanowski, J. Ćwiek. Gdańsk: Tech. Univ. Gdań.**1999 vol.1 s. 291-295, 5 rys. 2 tab. Niszczenie złączy spawanych stali niskostopowych o wysokiej wytrzymałości (17HMBVA) w wodzie morskiej w warunkach polaryzacji katodowej.

1999 Effect of hydrogen on SCC and CF of the HSLA steels in sea water. W: Proc. International Conference on Environmental Degradation of Enginee- ring Materials - EDEM´99. 19-23 September 1999, Gdańsk - Jurata, Poland. Ed. A. Zieliński, D. Desjardins, J. Łabanowski, J. Ćwiek. Gdańsk: Tech. Univ. Gdań.**1999 vol. 1 s. 125-130, 6 rys. bibliogr. 8 poz. Wpływ wodoru na naprężeniowe pękanie korozyjne i zmęczenie korozyjne stali niskostopopwych o wysokiej wytrzymałości w wodzie morskiej.

1999 Effect of distribution of cavitational pressure pulses on erosion velocity of aluminium. W: Proc. International Conference on Environmental Degrada- tion of Engineering Materials - EDEM´99. 19-23 September 1999, Gdańsk - Jurata, Poland. Ed. A. Zieliński, D. Desjardins, J. Łabanowski, J. Ćwiek Gdańsk: Tech. Univ. Gdań.**1999 vol. 2 s. 128-135, 5 rys. bibliogr. 9 poz. Wpływ rozkładu ciśnieniowych impulsów kawitacyjnych na szybkość erozji alu- minium.

1999 Effect of the retrogression and reageing (RRA) heat treatment on mechanical properties of the AlZn5Mg1 alloy. W: Proc. International Conference on En- vironmental Degradation of Engineering Materials - EDEM´99. 19-23 Septem- ber 1999, Gdańsk - Jurata, Poland. Ed. A. Zieliński, D. Desjardins, J. Łabanowski, J. Ćwiek. Gdańsk: Tech. Univ. Gdań.**1999 vol. 2 s. 343-346, 2 tab. bibliogr. 10 poz. Wpływ obróbki cieplnej typu nawrotu i powtórnego starzenia (RRA) na własno- ści mechaniczne stopu AlZn5Mg1.

1999 Hydrogen contribution to environment - enhanced degradation of aluminium alloys. W: Proc. International Conference on Environmental Degradation of Engineering Materials - EDEM´99. 19-23 September 1999, Gdańsk - Jurata, Poland. Ed. A. Zieliński, D. Desjardins, J. Łabanowski, J. Ćwiek. Gdańsk: Tech. Univ. Gdań.**1999 vol. 1 s. 416-421, 3 rys. bibliogr. 19 poz. Udział wodoru w niszczeniu środowiskowym stopów aluminium.

1999 Hydrogen effects on mechanical properties of some non-ferrous metals and alloys. W: Proc. International Conference on Environmental Degradation of Engineering Materials - EDEM´99. 19-23 September 1999, Gdańsk - Jurata, Poland. Ed. A. Zieliński, D. Desjardins, J. Łabanowski, J. Ćwiek. Gdańsk: Tech. Univ. Gdań.**1999 vol. 1 s. 249-259, bibliogr. 121 poz. Wpływ wodoru na własności mechaniczne metali nieżelaznych ich stopów.

1999 Hydrogen-enhanced fatigue of fuel installation in diesel engines. W: Proc. International Conference on Environmental Degradation of Engineering Ma- terials - EDEM´99. 19-23 September 1999, Gdańsk - Jurata, Poland. Ed. A. Zieliński, D. Desjardins, J. Łabanowski, J. Ćwiek. Gdańsk: Tech. Univ. Gdań.**1999 vol. 1 s. 346-350, 2 rys. 3 tab. bibliogr. 4 poz. Zmęczenie instalacji paliwowych silników dieslowskich wywoływane przez wo- dór.

1999 Jakość i grubość warstw pasywnych na stalach stopowych w chlorowanej wodzie morskiej oraz wpływ stężenia chloru na korozję i porastanie metali. Zesz. Probl. Centr. Tech. Okręt.**1999 R. 21 nr B-082 s. 5-42 s. 35 rys. 6 tab. bibliogr. 13 poz.

1999 Korozja galwanicznych powłok kompozytowych NiFe-Al203 w środowisku 0,01M wodnego roztworu kwasu siarkowego. W: Materiały Konferencja MECHANIKA´99 Nauka i praktyka . Gdańsk 1999. Gdańsk: P. Gdań. Wydz. Mech.**1999 t. 2 s. 235-240, 6 rys. 1 tab. bibliogr. 3 poz.

1999 Możliwość wykorzystania tribometru o ruchu posuwisto-zwrotnym do badania zużycia ściernego powłok metalowo-ceramicznych. Zesz. Nauk. WSM w Gdyni** 1999 nr 35 s. 54-62, 6 rys. 1 tab. bibliogr. 6 poz.

1999 Nawodorowanie jakościowych stali kadłubowych w syntetycznej wodzie mors- kiej. Ochr. przed Koroz.**1999 R. 42 Wyd. Spec. s. 462-466, 5 rys. 1 tab. bibliogr. 13 poz. Materiały konferencyjne. KOROZJA ´99. VI Ogólnopolska Konferencja Materiał a środowisko . Proceedings. 6th All-Polish Corrosion Conference Materials and Environment . Częstochowa, 22-25 czerwca 1999. Red. H. Bala.

1999 Niszczenie wodorowe metali nieżelaznych i ich stopów. Gdańsk: GTN**1999, 139 s. 76 rys. 24 tab. bibliogr. 472 poz. Monografie Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

1999 Role of matrix and dispersoid in corrosion behaviour of composite coating NiFe-Al2O3. W: Proc. International Conference on Environmental Degradation of Engineering Materials - EDEM´99. 19-23 September 1999, Gdańsk - Jurata, Poland. Ed. A. Zieliński, D. Desjardins, J. Łabanowski, J. Ćwiek. Gdańsk: Tech. Univ. Gdań.**1999 vol. 2 s. 419-423, 4 rys. 1 tab. bibliogr. 5 poz. Rola osnowy i fazy rozproszonej w odporności korozyjnej powłok kompozyto- wych NiFe-Al2O3.

1999 Stress corrosion cracking of some aluminium alloys and their welded joints. W: Proc. International Conference on Environmental Degradation of Engi- neering Materials - EDEM´99. 19-23 September 1999, Gdańsk - Jurata, Poland. Ed. A. Zieliński, D. Desjardins, J. Łabanowski, J. Ćwiek. Gdańsk: Tech. Univ. Gdań.**1999 vol. 1 s. 157-161, 5 tab. bibliogr. 8 poz. Naprężeniowe pękanie korozyjne stopów aluminium i ich złączy spawanych.

1999 Study of hydrogen entry in nickel from deposited film of lubricant. W: Proc. International Conference on Environmental Degradation of Enginee- ring Materials - EDEM´99. 19-23 September 1999, Gdańsk - Jurata, Poland. Ed. A. Zieliński, D. Desjardins, J. Łabanowski, J. Ćwiek. Gdańsk: Tech. Univ. Gdań.**1999 vol. 1 s. 381-386, 7 rys. bibliogr. 10 poz. Badanie wnikania wodoru do niklu z nałożonego filmu olejowego.

1999 Susceptibility of some aluminium alloys and welded joints to stress corro- sion cracking. Joint Proceedings**1999 nr 12 s. 16-20, 5 tab. bibliogr. 8 poz. Podatność niektórych stopów aluminium i ich złączy spawanych na naprężenio- we pękanie korozyjne.

1999 Tematyczny i regionalny rozkład prac z obszaru badań podstawowych inżynie- rii materiałowej. W: Materiały V Seminarium Problemy Kształtowania Progra- mów Badań i Kształcenie w Inżynierii Materiałowej. Łódź - Arturówek, 13-15 września 1999. Łódź: P. Łódz. Wydz. Mech., Inst. Inż. Mater. i Tech. Bez- wiórowych, Pol. Tow. Mater.**1999 s. 35-40, 2 rys. 2 tab.

1998 Badania procesów degradacji stali kadłubowych kategorii A i DH36. Nowe Osiągnięcia w Bad. i Inż. Koroz.**1998 s. 261-264, 3 rys. 1 tabl. bibliogr. 1 poz. Materiały V Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego Nowe osiągnię- cia w badaniach i inżynierii korozyjnej . 18-20 listopada 1998 r., Poraj.

1998 Badania wybranych właściwości powłok stopowych niklowo- żelazowych nałożo- nych na podłoże żeliwne. W: Materiały Inżynieria Materiałowa. Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: Nowe materiały - nowe technologie materiałowe w przemyśle okrętowym i maszynowym . Szczecin-Świnoujście, 10-13.09.1998. Szczecin- Świnoujście: PPH Zapol**1998 t. 2 s. 587-592, 6 rys. 2 tab. bibliogr. 1 poz.

1998 Badania wybranych właściwości powłok stopowych niklowo-żelaznych nałożonych na podłoże żeliwne. W: Materiały konferencyjne. Konferencja Naukowo-Techni- czna Nowe Materiały - Nowe Technologie Materiałowe w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym. Szczecin-Świnoujście, 10-13.09.1998. Szczecin: P. Szczec. Inst. Inż. Mater., WSM Szczec. Inst. Nauk. Podst. Tech., Pol. Tow. Mater., Komit. Bud. Masz. PAN, Komit. Nauki Mater. PAN**1998 t. 2 s. 587-592, 6 rys. 2 tab. bibliogr. 1 poz.

1998 Badania związków mikrostruktury i właściwości materiałów konstrukcyjnych. W: Materiały XII Konferencja Sprawozdawcza METALURGIA ´98. Krynica, 23- 26.09.1998. Kraków: Polska Akademia Nauk Komit. Metalurgii**1998 s. 412-413

1998 Badania związków mikrostruktury i właściwości materiałów konstrukcyjnych.** 1998, 39 s. 9 fot. 18 rys. 3 tab. bibliogr. 26 poz. maszyn.

1998 Effect of microstructure on stress corrosion cracking of an Al-Zn-Mg-Cu alloy. Corros. Sci.**1998 vol. 40 nr 4/5 s. 805-819, 17 rys. bibliogr. 20 poz. Wpływ mikrostruktury na naprężeniowe pękanie korozyjne stopu Al-Zn-Mg-Cu.

1998 Environmental failure of aluminium alloys for marine constructions. Joint Proc. WSM Gdynia, Hochsch. Bremerhaven**1998 nr 11 s. 36-39, 2 rys. bib- liogr. 12 poz. Niszczenie środowiskowe stopów Al na konstrukcje morskie.

1998 Hydrogen degradation of low alloyed steels. W: Proceedings of the 7th In- ternational Scientific Conference Achievements in Mechanical & Materials Engineering. AMME ´98. Gliwice - Zakopane, Poland, 29 Nov. - 2 Dec. 1998. Ed. L.A. Dobrzański. Gliwice: Silesian Tech. Univ. Inst. Eng. Mater. a. Biomater.**1998 vol. Extended abstracts s. 609-612. Niszczenie wodorowe stali niskostopowych.

1998 Hydrogen effects on stress corrosion cracking of some aluminium alloys. Inż. Mater.**1998 R. 19 nr 3 s. 433-438, 3 rys. bibliogr. 9 poz. Proceedings of the XV Physical Metallurgy and Materials Science Conference on Advanced Materials & Technologics. AMT´98. Metale - Ceramika - Tworzywa Sztuczne - Kompozyty. Kraków-Krynica, Poland, 17-21 May 1998. Ed. J. Kusiń- ski, I. Suliga, S. Kąc. t 1. Wpływ wodoru na naprężeniowe pękanie korozyjne stopów aluminium.

1998 Hydrogen-enhanced stress corrosion cracking of aluminium alloys. Fiziko- Him. Meh. Mater./Physicochem. Mech. Mater.**1998 t. 34 nr 4 s. 20-26, 3 rys. 1 tabl. bibliogr. 15 poz. Pękanie korozyjno-naprężeniowe przy udziale wodoru w stopach aluminium.

1998 Mechanizmy naprężeniowego pękania korozyjnego stopów aluminium. Zesz. Nauk. ATR Bydg.**1998 nr 216, Mechanika nr 43 s. 177-184, 3 rys. 1 tab. bib- liogr. 10 poz. Współczesne zagadnienia w materiałoznawstwie i technologii bezwiórowej - Bydgoszcz, wrzesień 1998.

1998 Metodyka badań powłok metalowo-ceramicznych w aspekcie odporności na zuży- cie tribologiczne w ruchu posuwisto-zwrotnym. W: Moderna plasma surface te- chnology. 10 Jubileuszowa Międzynarodowa Szkoła Letnia Mielno´98. Mielno , 11-15.05.1998. Koszalin: P. Koszal. Kated. Inż. Mater., Środow. Lab. Tech. Próżniowej, Sekc. Plazmowej Inż. Powierzch. Pol. Tow. Próżniowego**1998 s. 381-388, 6 rys. 1 tab. bibliogr. 5 poz.

1998 Rola wodoru i mikrostruktury w naprężeniowym pękaniu korozyjnym stopów Al- Zn-Mg-(Cu). W: Proceedings of the 7th International Scientific Conference Achievements in Mechanical & Materials Engineering. AMME ´98. Gliwice - Za- kopane, Poland, 29 Nov. - 2 Dec. 1998. Ed. L.A. Dobrzański. Gliwice: Sile- sian Tech. Univ. Inst. Eng. Mater. a. Biomater.**1998 vol. Extended abstra- cts s. 605-608

1998 Uszkodzenia korozyjne i wytrzymałościowe kadłuba oraz sposoby ich zapobie- gania. Zesz. Nauk. WSM Gdynia**1998 nr 33 s. 95-110, 3 rys. 3 tab. bib- liogr. 10 poz.

1998 Wstępne badania galwanicznych powłok niklowo-żelaznych wykonanych na podło- żu żeliwnym. W: Proceedings of the 7th International Scientific Conference Achievements in Mechanical & Materials Engineering. AMME ´98. Gliwice - Za- kopane, Poland, 29 Nov. - 2 Dec. 1998. Ed. L.A. Dobrzański. Gliwice: Sile- sian Tech. Univ. Inst. Eng. Mater. a. Biomater.**1998 vol. Extended abs- tracts s. 479-482.

1998 Zniszczenie korozyjne stali kadłubowych. W: Materiały konferencyjne. Konfe- rencja Naukowo-Techniczna Nowe Materiały - Nowe Technologie Materiałowe w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym. Szczecin-Świnoujście, 10-13.09.1998. Szczecin: P. Szczec. Inst. Inż. Mater., WSM Szczec. Inst. Nauk. Podst. Tech., Pol. Tow. Mater., Komit. Bud. Masz. PAN, Komit. Nauki Mater. PAN** 1998 t. 2 s. 535-539, 3 rys. 1 tab. bibliogr. 5 poz.

1997 Badania związków mikrostruktury i właściwości materiałów konstrukcyjnych. **1997, 41 s. 5 fot. 1 rys. 7 tab. 19 wykr. bibliogr. 19 poz. maszyn.

1997 Evaluation of operating properties of aluminium alloys for marine applica- tions. Mar. Technol. Trans.**1997 vol. 8 s. 233-242, 2 rys. bibliogr. 14 poz. Ocena własności eksploatacyjnych stopów aluminium do zastosowań morskich.

1997 Hydrogen-assisted degradation of some non-ferrous metals and alloys. W: Proceedings of the 6 th International Scientific Conference Achievements in Mechanical & Materials Engineering.AMME´97 Gliwice-Wisła, Poland 28-30 November; Miskolc -Tapoica, Hungary 1-3 December 1997 . Ed. L.A. Dobrzań- ski. Gliwice : Committ. Mater. Sci. PAN Katowice, Inst.Eng. Mater.a. Bio- mater. Siles. Tech. Univ. Gliwice, Dept. Mech. Eng. Tech. Univ. Miskolc** 1997 vol. Extended abstracts s. 209-212 bibliogr. 21 poz. Kruchość wodorowa metali i stopów nieżelaznych.

1997 Możliwości wykorzystania funkcji wymiarowych do oceny zużycia ulepszonych powierzchni roboczych pierścieni tłokowych silników spalinowych. W: Mate- riały Krajowa Konferencja Dobór i eksploatacja materiałów inżynierskich pod patronatem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego Oddział w Gdańsku. Jurata, 22-25 września 1997. Red. M. Głowacka, H. Smoleńska, K. Krzysztofo- wicz. Gdańsk: Wydz. Mech. P. Gdań.**1997 s. 409-414, 1 tab. bibliogr. 9 poz.

1997 Ocena podatności stopów aluminium do pękania korozyjnego naprężeniowego. W: Materiały Krajowa Konferencja Dobór i eksploatacja materiałów inżynier- skich pod patronatem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego Oddział w Gdańsku. Jurata, 22 - 25 września 1997. Red. M. Głowacka, H. Smoleńska, K. Krzysztofowicz. Gdańsk. Wydz. Mech. P. Gdań.**1997 s. 343-347, 3 rys. 1 tab. bibliogr. 5 poz.

1997 Research on materials for marine applications. W: Materiały Międzynarodo- we Sympozjum Nauka-Dydaktyka-Praktyka. International Symposium on Research- Education-Technology. Internationales Symposium Wissenschaft - Didaktik - Praxis. Gdańsk, June 26-27, 1997. Gdańsk: Tech. Univ. Gdań. Fac. Mech. Eng. **1997 s. 64-69, 3 tab. bibliogr. 6 poz. Badania materiałów dla okrętownictwa.

1997 Stress corrosion cracking of the AlZn5Mg1 alloy. W: Proc. Corrosion - De- formation Interactions CDI´96. Second International Conference on Corrosion -Deformation Interactions in conjunction with EUROCORR´96. Nice, France 1996. Ed. T. Magnin. London: Eur. Fed. Corros., Inst. Mater.**1997 s. 127- 130, 3 tabl. European Federation of Corrosion Publications Nr 21. Naprężeniowe pękanie korozyjne stopu AlZn5Mg1.

1997 Wpływ korozji kadłuba statku na jego wytrzymałość oraz sposoby jej zapobie- gania. Nowe Osiągnięcia w Bad. i Inż. Koroz.**1997 s. 257-263, 3 rys. bib- liogr. 9 poz. Materiły IV Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego Nowe osiągnię- cia w badaniach i inżynierii korozyjnej . 26-28 listopada 1997, Poraj.

1996 Badania mechanizmu neprężeniowego pękania korozyjnego stopu AlZn5Mg1 w roz- tworze NaCl. Study of the mechanism of stress corrosion cracking of the AlZn5Mg1 alloy in NaCl solution. W: Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji KOROZJA´96 - Teoria i Praktyka. Proceedings of the Vth Polish Conference CORROSION´96 - Theory and Practice. Gdańsk, 17-20.09.1996. Gdańsk: P. Gdań. ** 1996 vol. 1 s. 149-152, 1 rys. 1 tab. bibliogr. 3 poz.

1996 Badania oddziaływania wodoru z dyslokacjami metodą tarcia wewnętrznego. Zesz. Nauk. WSM 1996 nr 30 s. 77-84, 3 rys. bibliogr. 16 poz.

1996 Badanie procesów niszczenia i starzenia materiałów konstrukcyjnych.**1996, 141 s. 7 fot. 20 rys. 14 tab. bibliogr. 11 poz.

1996 Effect of selected factors on stress corrosion cracking of the AlZn5Mg1 alloy. W: Mechanisms and mechanics of damage and failure. ECF 11. Procee- dings of the 11th Biennial European Conference on Fracture - ECF 11 - held in Poitiers-Futuroscope, France, 3-6 September 1996 under the Auspices of the European Structural Integrity Society and organised by Laboratoire de Mecanique et Physique des Materiaux (LMPM), ENSMA. Ed. J. Petit. Warley: EMAS**1996vol. 2 s. 1493-1498, 4 rys. 3 tabl. bibliogr. 9 poz. Wpływ wybranych czynników na naprężeniowe pękanie korozyjne stopu AlZn5Mg1.

1996 Internal friction in cold worked and hydrogen charged nickel single crystals. Z. f. Metallkunde 1996 Bd 87 s. 104-110, 1 fot. 2 tabl. 6 wykr. biliogr. 34 poz. Tarcie wewnętrzne w odkształconych i nawodorowanych monokryształach niklu.

1996 Mechanizmy pękania korozyjnego stopów aluminium. W: Materiały I Krajowa Konferencja Inżynieria Materiałowa´96. Gdańsk, 3-5 października 1996. Red. M. Głowacka, J. Hucińska, K. Krzysztofowicz. Gdańsk:. P. Gdań. Wydz. Mech. ** 1996 s. 287-292 bibliogr. 21 poz.

1996 Nowa technika kontroli korozji w systemach wodnych na statkach. Zesz. Nauk. WSM 1996 nr 30 s. 92-98, 1 rys. bibliogr. 3 poz.

1996 Rola czynników mechanicznych i strukturalnych w naprężeniowym pękaniu koro- zyjnym. Role of structural and mechanical factors in stress corrosion crac- king. W: Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji KOROZJA´96 - Teoria i Prak- tyka. Proceedings of the Vth Polish Conference CORROSION´96 - Theory and Practice. Gdańsk, 17-20.09.1996. Gdańsk: P. Gdań. ** 1996 vol. 1 s. 141-144 bibliogr. 4 poz.

1996 Rola wodoru w naprężeniowym pękaniu korozyjnym stopów aluminium. Zesz. Nauk. WSM 1996 nr 30 s. 85-92, 2 rys. bibliogr. 17 poz.

1996 Rola wodoru w naprężeniowym pękaniu korozyjnym stopu Al-Zn-Mg-Cu. Contribu- tion of hydrogen to stress corrosion cracking of the Al-Zn-Mg-Cu alloy. W: Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji KOROZJA´96 - Teoria i Praktyka. Pro- ceedings of the Vth Polish Conference CORROSION´96 - Theory and Practice. Gdańsk, 17-20.09.1996. Gdańsk: P. Gdań. ** 1996 vol. 1 s. 145-148, 3 rys. bibliogr. 2 poz.

1996 Stress corrosion cracking of the AlZn5Mg1 alloy. W: Proc. EUROCORR´96.In- ternational Conference on Corrosion-Deformation Interactions (CDI). Nice, September 24-26, 1996. Nice : Centre Francais de L´Anticorrosion Societe de Chimie Industrielle**1996 Sess. IV Extended abstracts s. IV P 7-1/IV P 7-4. Naprężeniowe pękanie korozyjne stopu AlZn5Mg1.

1996 Wpływ mikrostruktury na pękanie korozyjne stopów Al-Zn-Mg-(Cu). Krzepnięcie Metali i Stopów ** 1996 nr 28 s. 218-225, 3 rys. 3 tab. bibliogr. 11 poz. International Scientific Conference The aluminium alloys of high quality. Theory and practice. Wysokojakościowe stopy aluminium. Teoria i praktyka . Baranów, October 9-11, 1996. International Scientific Conference in Cycle Solidification and Crystal- lization of Metals.

1996 Wpływ środowiska na czas do zniszczenia oraz własności plastyczne stopu AlZn5Mg1. Zesz. Nauk. WSM Gdynia**1996 nr 30 s. 33-41, 2 rys. 2 tab. bibliogr. 9 poz.

1996 Wpływ zjawiska zamykania pęknięcia na charakterystyki zmęczeniowego pękania korozyjnego wysokowytrzymałych stopów Al w środowisku wody morskiej. The effect of crack closure on fatigue crack propagation in high strength Al- alloys in salt water. W: Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji KOROZJA´96- Teoria i Praktyka. Proceedings of the Vth Polish Conference CORROSION´96 - Theory and Practice. Gdańsk, 17-20.09,1996. Gdańsk: P. Gdań. ** 1996 vol. 1 s. 161-164, 3 rys. bibliogr. 12 poz.

1996 Wybrane problemy rozwoju materiałów dla okrętownictwa. W: Materiały XVII Sesja Naukowa Okrętowców Polski przemysł okrętowy 1996 wyzwanie przysz- łości . Jurata, maj 1996. Gdańsk: Centr. Tech. Okręt., Tow. Okręt. Pol. KORAB 1996 cz. 3 s. 209-219, 4 tab. bibliogr. 16 poz.

1995 Badania podatności stopu AlZn5Mg1(PA47) do naprężeniowego pękania korozyj- nego. W: Materiały. Proceedings. XXI Konwersatorium Korozji Morskiej. XXI Seminar on Marine Corrosion. 20-22.09.1995, Jurata. Gdańsk-Szczecin: Inst. Mor. 1995 s. 37-44, 4 tab. bibliogr. 23 poz.

1995 Badania procesów niszczenia i starzenia materiałów konstrukcyjnych. 1995, 24 s. 1 rys. 2 tab. bibliogr. 38 poz. maszyn.

1995 Effects of tempers on environmental-assisted failure of an Al-Zn-Mg-Cu alloy. W: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Advanced materials and technologies . AMT´95. Gliwice-Zakopane. Poland. May 17-21. 1995. Ed. L. A. Dobrzański. Gliwice : Pol. Acad. Sci. Cracow, Silesian Tech. Univ. 1995 s. 505-508, 3 rys. bibliogr. 8 poz. Extended Abstracts Volume. Wpływ obróbki cieplnej na zniszczenie korozyjne stopów Al-Zn-Mg-Cu.

1995 Mikromechanizmy zmęczeniowego pękania korozyjnego. W: Materiały Ogólnopol-skiego Sympozjum Naukowo-Technicznego Nowe osiągnięcia w badaniach inżynie-rii korozyjnej . 16-18 listopada 1995, Poraj. Częstochowa: P. Częst. 1995s. 127-132, 3 rys. bibliogr. 9 poz. Energomontaż Północ Warszawa Sp. z o.o., Politechnika Częstochowska WydziałMetalurgii i Inżynierii Materiałowej. POLIFARB OLIVA Zakłady Farb w Gdyni,Huta Częstochowa , Zakład Chemii Ogólnej, Stowarzyszenie Inżynierów i Tech-ników Przemysłu Hutniczego, ADDAL Budowa Maszyn.

1995 Nowa technika kontroli korozji w systemach wodnych. W: Materiały PROMO- CJE´95 IV Konferencja Naukowo-Techniczna ANTYKOROZJA Systemy - materiały - powłoki . Ustroń-Jaszowiec, 30.03-1.04.1995 r. Gliwice : Zarz. Oddz. SITPChem w Gliwicach, Przeds. Prod.-Handl.-Usługowe AAB, Sekc. Ochr. Ko- roz. przy Zarz. Gł. SITPChem**1995 s. 1-5, bibliogr. 3 poz.

1995 O mechanizmach naprężeniowego pękania korozyjnego stopów Al-Zn-Mg-(Cu). Zesz. Nauk. P. Świętokrz.**1995 Mechanika z. 57 s. 295-302 bibliogr. 23 poz. V Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania. Mąchocice-Ameliówka 28-30 września 1995.

1995 Ocena podatności na degradację środowiskową wybranych materiałów okręto- wych. W: Materiały konferencyjne. Konferencja Naukowo-Techniczna Nowe Mate- riały - Nowe Technologie Materiałowe w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym. Szczecin-Świnoujście, 10-13.09.1998. Szczecin: P.Szczec. Inst. Inż. Mater., WSM Szczec. Inst. Nauk. Podst. Tech., Pol. Tow. Mater., Komit. Bud. Masz. PAN, Komit. Nauki Mater. PAN**1998 t. 1 s. 253-258, 3 rys. 1 tab. bibliogr. 9 poz.

1995 Rozwój technik badawczych niszczenia materiałów konstrukcyjnych zależnego odśrodowiska. W: Materiały V SWTM´95. V Sympozjum Wojskowej Techniki Mor- skiej Osiągnięcia i perspektywiczne zamierzenia w dziedzinie wojskowej techniki morskiej . Gdynia, 24-25 X 1995. Gdynia: Ośr. Bad. Rozw. Centr. Tech. Mor. 1995 t. 2 s. 126-133 bibliogr. 7 poz.

1995 Stress corrosion cracking of the AlZn5Mg1 alloy. W: Marine technology andtransportation. Ed. T. Graczyk, T. Jastrzębski, C.A. Brebbia, R.S. Burns.Southampton, Boston: Computational Mech. Publ. 1995 s. 325-332, 2 tab. bib-liogr. 27 poz. First International Conference on Marine Technology ODRA 95. First Interna-tional Conference on Marine Transport in the 21st Century MARTRANS 95. Naprężeniowe pękanie korozyjne stopu AlZn5Mg1.

1995 Wpływ mikrostruktury i środowiska na pękanie stopu AlZn5Mg1. Zesz. Nauk. P. Świętokrz. 1995 Mechanika z. 56 s. 351-358, 2 rys. 2 tab. bibliogr. 15 poz. V Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania. Mąchocice-Ameliówka 28-30 września 1995.

1995 Wpływ polaryzacji katodowej na naprężeniowe pękanie korozyjne stopuAl-Zn-Mg. W: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Advanced materials and technologies . AMT´95. Gliwice-Zakopane, Poland, May17-21, 1995. Ed. L.A. Dobrzański. Gliwice : Pol. Acad. Sci. Cracow, SilesianTech. Univ. 1995 Polish presentations volume s. 31-34, 3 rys. bibliogr. 5 5 poz.

1995 Wpływ składu roztworu na naprężeniowe pękanie korozyjne stopu PA47. W: Ma- teriały Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej . 16 - 18 listopada 1995, Poraj. Często- chowa: P. Częst. **1995 s. 224-229, 6 tab. bibliogr. 5 poz.

1994 BADANIA NAPREZENIOWEGO PEKANIA KOROZYJNEGO STOPU ALZN5MG1 W ROZNYCH SRODOWISKACH. W: MATWERIALY OGOLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNEGO NOWE OSIAGNIECIA W BADANICH INZYNIERII KOROZYJNEJ . 17-19 LISTOPADA 1994, PORAJ. CZESTOCHOWA: P. CZEST.**1994 S. 57-62, 3 TAB. BIBLIOGR. 27 POZ.//

1994 Effect of cathodic polarization on failure and degradation of mechanicalproperties of some aluminium alloys. Scripta Metallurgica et Materialia.1994 vol. 30 s. 169-174, 1 rys. 5 tabl. bibliogr. 24 poz. Wpływ polaryzacjikatodowej na zniszczenie i spadek właściwości mechanicznych niektórych sto-pów aluminium.

1994 Einfluss der W„rmebehandzung auf die Spannungsrisskorrosion einer Al-Zn-Mg--Cu Legierung. W: Materiały Nauka dla Praktyki. V Polsko-Niemieckie Sympo-zjum Wissenschaft fr die Praxis. V Polisch-Deutsches Symposium. Gdańsk, 27 Października 1994 r. Gdańsk: P. Gdań. Wydz. Mech. 1994 s. 201-206, 3 rys. 1 tab. bibliogr. 3 poz. Wpływ odpuszczania na podatność do naprężeniowego pękania korozyjnego stopuAl-Zn-Mg-Cu.

1994 Wpływ szybkości odkształcania na naprężeniowe pękanie korozyjne stopu Al-Zn-Mg-Cu. W: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-technicznego Nowe osiągnięcia w badaniach inżynierii korozyjnej . 17-15 listopada 1994, Poraj. Częstochowa: P. Częst. 1994 s. 63-68, 3 rys. 1 tab. bibliogr. 8 poz.

1994 ZNISZCZENIE STALI SPAWALNYCH WYSOKIEJ WYTRZYMAłOSCI POD WPłYWEM śRODOWISKA. W: MATERIAłY OGóLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNEGO NOWE OSIąGNIęC IA W BADANiaCH INżYNIERII KOROZYJNEJ . 17-19 LISTOPADA 1994, PORAJ. CZęSTOC HOWA: P. CZęST.**1994 S. 69-74, 2 RYS. BIBLIOGR. 9 POZ.//

1992 EFFECT OF CHEMICAL COMPOSITION AND TERMAL ON STRESS CORROSION CRACKING OF ALUMINIUM ALLOYS. W: PROC. 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE CORROSION-DEFORMATIONS INTERACTIONS CDI´92. FONTAINEBLEAU, FRANCJA, 5-7 OCTOBER 1992. FONTAINEBLEAU: UNIV. LILLE**1992 S. 175-184, 4 TABL. 4 RYS. BIBLIOGR. 8 POZ. WYNIKI BADAN SKLADU CHEMICZNEGO I OBROBKI CIEPLNEJ NA KOROZYJNO-NAPREZENIOWE PEKANIE STOPOW ALUMINIOW.//


Grant: 2005-11-30 Modyfikacja struktury i właściwości warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V techniką nadtapiania laserowego w warunkach ultraszybkiej krystalizacji

2003-03-28 Stabilność cieplna i korozyjna napawanych laserowo i plazmowo przylgni zaworowych silników wysokoprężnych

2001-01-04 Badania wpływu czynników mechanicznych i strukturalnych an erozję kawitacyjną wybranych materiałów.

2000-08-01 Wpływ wodoru na podatność stali 26H2MF i 34HNM an naprężeniowe pękanie korozyjne.

1999-06-01 Wpływ obróbki cieplnej stopów aluminium na podatność na naprężenie korozyjne i zmęczenie korozyjne.

1998-08-01 Badania zależności między obróbką cieplną i mikrostrukturą; a podatnością do nbapręzeniowego pękania korozyjnego i zmęczenia korozyjnego stopów aluminium.

1997-07-01 Badania wpływu obróbki cieplnej i technologii łączenia na własności korozyjne i mechaniczne stopu Al-Li

Degradacja wodorowa utlenionych stopów cyrkonu


Opieka nad laboratorium: Laboratorium Zakładu Biomateriałów

Laboratorium Procesów Degradacji


Organizacja Konferencji: 2010-05-09 : 4th Internatonal Scientific Conference „Environmental Degradation of Engineering Materials EDEMM 2010“


Wypromowani doktorzy: 1995-12-20 dr inż. Ali Hosen Jawan
1999-04-28 dr inż. Paweł Domżalicki
2000-11-22 dr inż. Robert Starosta
2002-06-26 dr inż. Jacek Chrzanowski
2003-01-22 dr inż. Fathi Muftah Abusaa
2004-05-26 dr inż. Piotr Michalak

Recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych: dr inż. Hanna Smoleńska doktorska
dr inż. Krzysztof Krzysztofowicz doktorska
dr inż. Marek Chmielewski doktorska
dr inż. Tomasz Seramak doktorska
dr inż. Igor Skalski doktorska
dr inż. Beata Majkowska doktorska

Jednostka badawcza: Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania


Wydział: Wydział Mechaniczny

Administracja Uczelni


Telefon PG: 58 347 29 64

Charakterystyka:

Prof. Andrzej ZielińskiGdynianin. Urodzony 1 lipca 1947. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Specjalizuje się w zakresie materiałów do pracy w ekstremalnych środowiskach i biomateriałów. W tej chwili pracuje nad nowym bioaktywnym implantem stawu biodrowego.

Pracował w Stoczni Marynarki Wojennej, Centrum Techniki Okrętowej i Wyższej Szkole Morskiej. Utrzymuje kontakty z naukowcami z całego świata. Biegle mówi po angielsku, niemiecku i francusku - choć jak dziś żartuje - kłopoty z opanowaniem języka rosyjskiego w latach szkolnych, nie pozwalały wierzyć w to, że kiedyś zostanie poliglotą.

W wolnym czasie dużo czyta i pisze, nie tylko podręczniki, ale także opowiadania dla przyjaciół w formie bajek, które z biegiem lat przybrały formę zbioru pod tytułem „Opowieści z Wielkiego Lasu”. Las to nietypowy, bo żyją w nim razem ludzie i zwierzęta. Głównymi bohaterami są Stary Wilk i dobrotliwy Niedźwiedź, a przenikliwy czytelnik wśród bohaterów rozpozna najbliższych współpracowników profesora z politechniki.

Lubi spacery z małżonką i ukochanymi jamniczkami, szczególnie po pięknych kaszubskich leśnych ścieżkach.

Ceni smak dobrego francuskiego wina oraz muzykę Mozarta.

 

Ścieżka rozwoju naukowego

  • 1971 – dyplom magistra inżyniera na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej
  • 1976 – doktorat w Instytucie Chemii Fizycznej PAN
  • 1990 – habilitacja na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
  • 2000 – uzyskał tytuł profesora nauk technicznych

Kariera zawodowa

Zaraz po studiach w latach 1971-72 pracował w Stoczni Marynarki Wojennej jako technolog. W latach 1972-76 odbywał studia doktoranckie w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, prowadząc badania nad kruchością wodorową stali.

Przez sześć kolejnych lat w Centrum Techniki Okrętowej zajmował się zagadnieniami korozji metali i ochrony przeciwkorozyjnej. W latach 1982-93 był nauczycielem w Wyższej Szkole Morskiej. Od 1994 r. wykłada na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, od 1994 r. profesor nadzwyczajny, od 2003 r. profesor zwyczajny i od 1995 r. kierownik Katedry Inżynierii Materiałowej.

Przebywał na zagranicznych stażach naukowych: w Notre Dame University w USA, RWTH Aachen i Max-Planck Institut f. Physik w Stuttgarcie (stypendysta Humboldta), Ecole Nationale Superieure de Mecanique et d`Aerotechnique, Poitiers oraz wielokrotnie w Universite Bordeaux (Professeur Invite).

Działalność poza uczelnią

Kieruje domeną „Nowe materiały i technologie” w Centrum Zaawansowanych Technologii „Pomorze” oraz Centrum Degradacji Wodorowej, przekształcanym w Polską Platformę Technologiczną Materiałów do Pracy w Ekstremalnych Środowiskach i Warunkach MATEX. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Advances in Materials Science”.

Członek z wyboru Komitetu Nauki o Materiałach PAN, gdzie pracuje w Sekcjach Biomateriałów, Inżynierii Powierzchni i Tworzyw Metalowych. Członek Sekcji Fizyki Metali i Metaloznawstwa Komitetu Metalurgii PAN oraz Sekcji Biomechaniki Komitetu Mechaniki PAN. Zasiada w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, w Radzie Naukowej KGHM „Miedź” oraz Radzie Naukowej Centrum Techniki Okrętowej.